Premier

บริการพิเศษสุดสำหรับลูกค้า Premier ด้วยพื้นที่รับรองพิเศษที่ท่านสามารถผ่อนคลายในระหว่างมารับบริการได้ และบริการทางการแพทย์แบบ One Stop Service ตั้งแต่จุดคัดกรอง พบแพทย์อายุรกรรมทั่วไป จนถึงการจ่ายเงิน รับยาโดยเภสัชกร ในที่เดียว

More Info

VIP Ward

ห้องพักระดับ VIP ที่ท่านสามารถพักรักษาได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยห้องที่มีพื้นที่กว้างขวาง ทั้งพื้นที่ส่วนพักรักษา ส่วนประกอบอาหาร ส่วนความบันเทิง และห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน JCI

More Info

CheckUp

โปรแกรมตรวจสุขภาพมากมายที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัย โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภพาก่อนเข้างาน และโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ท่านรู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และป้องกันรักษาได้ทันท่วงที

More Info