โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง

โรคบางโรคหากเป็นในระยะเริ่มต้น หรือยังไม่เป็นแต่ร่างกายมีความผิดปกติบางอย่างอันจะนำไปสู่โรคร้ายแรงได้ มักจะไม่ปรากฎอาการทางกายภาพ หรือการเจ็บป่วยที่ชัดเจน ทำให้เราไม่ทราบถึงโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจะช่วยให้เราทราบก่อนที่โรคนั้นจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้อย่างทันท่วงที

/* */