ห้องปฏิบัติการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ให้บริการโลหิตที่เพียงพอ และปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ตอบสนองต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ทางด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก โลหิตวิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน บริการส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไปยังห้องปฏิบัติการหน่วยงานอื่น ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่เปิดให้บริการ ให้ข้อมูลทางด้นาวิชาการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดการเตรียมเลือดที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วย

สถานที่ตั้ง

ชั้น 6 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
ดูแผนผังอาคาร

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-769-2000 ต่อ 2032, 1071

/* */