บริการตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงบริการฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองโรค