สิทธิ์ข้าราชการ

รพ.กล้วยน้าไท โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้การรักษาด้านความงามและโรคทั่วไปทุกสาขา  มีศักยภาพและความพร้อมของแพทย์/บุคลากร และเทคโนโลยี   ได้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับข้าราชการและครอบครัว (กรณีผ่าตัด)

083 160 6036 085 716 8077

โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการที่มารักษาที่ รพ.กล้วยน้ำไท จะได้รับ

โรคที่จะเบิกจ่ายตรงได้ต้องเป็นโรคที่มีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) เท่านั้น กรณีที่เป็นการผ่าตัดเพื่อตรวจวินิจฉัย, ผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งหรือเกี่ยวข้องกับมะเร็ง, ผ่าตัดเพื่อรักษากรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน, การผ่าตัดที่ให้การรักษาแบบ OPD ได้ และการผ่าตัดหรือหัตถการที่อาจเข้าข่าย  4 ประการข้างต้นจะไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้

สำหรับโรคหรือหัตถการที่สามารถเข้ารับการรักษาได้จะแบ่งเป็น 10 กลุ่มโรค ได้แก่

ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องร่วมจ่ายในการเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยใน มีอะไรบ้าง

  1. ส่วนเกินค่าห้อง ค่าอาหาร
  2. ค่าธรรมเนียมแพทย์
  3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
  4. ส่วนเกินค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์จากอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้เบิกได้

โดยก่อนทำการรักษาทุกครั้งทางโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จะแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเบิกราชการหรือบุคคลในครอบครัวใช้ในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่มาตรวจเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ก่อนวันนัดผ่าตัดเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จึงนับเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลชั้นดีในการมารับบริการ  เนื่องจากมีความพร้อมทั้งทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยี อีกทั้งราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน

นัดหมายรับบริการ

083 160 6036 085 716 8077

/* */