หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
KNT Digital Mobile Check-Up

ครบวงจรของการตรวจสุขภาพทั้งนอกสถานที่ และในโรงพยาบาล ที่ดำเนินงานด้านตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มากว่า 40 ปี ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ พร้อมด้วยทีมงานด้าน อาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และ ตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่ม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยินดีส่งมอบบริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นำโดยทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ด้วยรถเอกซเรย์ระบบ Digital เคลื่อนที่ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครรัฐและเอกชน

สอบถาม / ปรึกษาหน่วยตรวจสุขภาพ KNT Digital Mobile Check-Up

091 718 3909
ขอใบเสนอราคาติดต่อ marketing@knthealth.com

บริการของเราคือ

KNT CheckUp Solution

การแนะนำให้ความรู้ก่อนวันตรวจสุขภาพ

การจัดอัตรากำลัง ทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

1วัน / เจ้าหน้าที่ 56 คน / ผู้รับการตรวจ 500 ท่าน
โดยทำการตรวจตั้งแต่เวลา 08.00 น - 12.00 น
1ลงทะเบียน
ลงทะเบียน ผู้รับการตรวจสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วโดยการแจ้งชื่อ, รหัสพนักงาน หรือ Scan Barcode
2รับอุปกรณ์
รับอุปกรณ์ รับอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียดการเก็บสิ่งส่งตรวจ และอุปกรณ์ทุกชิ้นจะใช้แล้วทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำอีก
3รายการตรวจเพิ่ม
ตรวจเพิ่ม หากผู้รับการตรวจต้องการตรวจรายการใดๆ เพิ่มเติมจากรายการปกติที่ทางบริษัทแจ้งไว้ สามารถดูรายการตรวจเพิ่ม และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้
4วัดความดัน
วัดความดัน สถานีตรวจวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว และมีความแม่่นยำสูง ส่งผลเข้าระบบในทันที
5ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สถานีชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ด้วยเครื่องชั่งวัดแบบอัตโนมัติ ทราบถึงค่าน้ำหนัก ส่วนสูง และ BMI พร้อมส่งผลเข้าระบบในทันที
6เจาะเลือด
เจาะเลือด สถานีเจาะเลือด เราเลือกใช้เข็มที่สะอาดปลอดภัย มีการประเมินเส้นเลือดก่อนทำการเจาะเลือดเพื่อเลือกใช้เข็มที่มีขนาดเหมาะกับเส้นเลือด และกระทำการโดยพยาบาลผู้ชำนาญการ
7เก็บปัสสาวะ
เก็บปัสสาวะ ผู้รับการตรวจทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะในภาชนะ ปิดฝาให้สนิท แล้ววางไว้ในจุดรับที่เป็นถาดหลุมป้องกันการตกหล่น
8เอ็กซเรย์
เอกซเรย์ ผู้รับการตรวจเข้ารับการ XRay ปอดที่รถ Mobile XRay ของทางโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทในจุดจอดตามที่บริษัทได้แจ้งไว้
9พบแพทย์
พบแพทย์ ผู้รับการตรวจเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและรับการประเมินโดยแพทย์
10ทดสอบสมรรถภาพ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลังจากพบแพทย์แล้วผู้รับการตรวจจะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ดังนี้
  • ทดสอบการได้ยิน
  • วัดสายตา
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • ตรวจสมรรถภาพปอด
  • ทดสอบแรงบีบมือ แรงเหยีียดขา
1
รับส่งตรวจจากหน่วยตรวจสุขภาพ โดยเราจะตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของส่ิงส่งตรวจ จากนั้นแบ่งประเภทสิ่งส่งตรวจเพื่อคัดแยกไปทำการตรวจโดยเครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าผลตรวจโดยนักเทคนิคการแพทย์ และยืนยันผลพร้อมส่งข้อมูลไปทำเล่มสรุปผลการตรวจต่อไป
2
อ่านผล XRay โดยภาพ XRay Digital จะถูกอ่านวิเคราะห์โดยแพทย์รังษีโดยตรง และประมวลผลเพื่อส่งผลตรวจไปทำเล่นสรุปผลการตรวจต่อไป
3
Recheck ผลการตรวจ เมื่อผลการวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจ และ XRay ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพจะทำการตรวจทาน และวิเคราะห์สรุปผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง
4
Report เมื่อผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวมเล่มสรุปผลโดยจะแบ่งออกเป็นเล่มรวม (เล่มใหญ่) สำหรับส่งให้บริษัท และเล่มผลรายบุคคล (เล่มเล็ก) สำหรับให้พนักงานแต่ละคน และสามารถดูผลตรวจสุขภาพรายบุคคลได้ผ่าน Application KNT Health

สอบถาม / ปรึกษาหน่วยตรวจสุขภาพ KNT Digital Mobile Check-Up

091 718 3909
ขอใบเสนอราคาติดต่อ marketing@knthealth.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

02-769-2000

/* */