หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

เราคือ...หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ที่ดำเนินงานด้านตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มากว่า 40 ปี ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ พร้อมด้วยทีมงานด้าน อาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และ ตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่ม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยินดีส่งมอบบริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ นำโดยทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ด้วยรถเอกซเรย์ระบบ Digital เคลื่อนที่ พร้อม ออกไปให้บริการยังสถานประกอบการ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครรัฐและเอกชน

บริการของเราคือ

 1. ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 2. ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
 3. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 4. ตรวจวิเคราะห์ตามปัจจัยเสี่ยงของงาน และผลกระทบที่ได้รับ ในแต่ละสถานประกอบการโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร
 5. มีบริการลงพื้นที่เพื่อสำรวจวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และ จป. วิชาชีพเพื่อให้คำปรึกษา
 6. มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยทีมงานแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานครวจสุขภาพนอกสถานที่

KNT CheckUp Solution

การแนะนำให้ความรู้ก่อนวันตรวจสุขภาพ

การจัดอัตรากำลัง ทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

1วัน / เจ้าหน้าที่ 56 คน / ผู้รับการตรวจ 500 ท่าน
โดยทำการตรวจตั้งแต่เวลา 08.00 น - 12.00 น
 1. ลงทะเบียน ผู้รับการตรวจสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วโดยการแจ้งชื่อ, รหัสพนักงาน หรือ Scan Barcode ก็ได้
 2. รับอุปกรณ์ รับอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่อธิบายรายละเอียดการเก็บสิ่งส่งตรวจ และอุปกรณ์ทุกชิ้นจะใช้แล้วทิ้ง ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำอีก
 3. ตรวจเพิ่ม หากผู้รับการตรวจต้องการตรวจรายการใดๆ เพิ่มเติมจากรายการปกติที่ทางบริษัทแจ้งไว้ สามารถดูรายการตรวจเพิ่ม และแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้
 4. วัดความดัน สถานีตรวจวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว และมีความแม่่นยำสูง ส่งผลเข้าระบบในทันที
 5. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สถานีชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ด้วยเครื่องชั่งวัดแบบอัตโนมัติ ทราบถึงค่าน้ำหนัก ส่วนสูง และ BMI พร้อมส่งผลเข้าระบบในทันที
 6. เจาะเลือด สถานีเจาะเลือด เราเลือกใช้เข็มที่สะอาดปลอดภัย มีการประเมินเส้นเลือดก่อนทำการเจาะเลือดเพื่อเลือกใช้เข็มที่มีขนาดเหมาะกับเส้นเลือด และกระทำการโดยพยาบาลผู้ชำนาญการ
 7. เก็บปัสสาวะ ผู้รับการตรวจทำการเก็บตัวอย่างปัสสาวะในภาชนะ ปิดฝาให้แน่นหนา แล้ววางไว้ในจุดรับที่เป็นถาดหลุมป้องกันการตกหล่น
 8. เอกซเรย์ ผู้รับการตรวจเข้ารับการ XRay ปอดที่รถ Mobile XRay ของทางโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทในจุดจอดตามที่บริษัทได้แจ้งไว้
 9. พบแพทย์ ผู้รับการตรวจเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและรับการประเมินโดยแพทย์
 10. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลังจากพบแพทย์แล้วผู้รับการตรวจจะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ดังนี้
  • ทดสอบการได้ยิน
  • วัดสายตา
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  • ตรวจสมรรถภาพปอด
  • ทดสอบแรงบีบมือ แรงเหยีียดขา
หลังจากทำการเก็บส่งส่งตรวจมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจประเมินผลโดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
 1. รับส่งส่งตรวจจากหน่วยตรวจสุขภาพ โดยเราจะตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของส่ิงส่งตรวจ จากนั้นแบ่งประเภทสิ่งส่งตรวจเพื่อคัดแยกไปทำการตรวจโดยเครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าผลตรวจโดยนักเทคนิคการแพทย์ และยืนยันผลพร้อมส่งข้อมูลไปทำเล่มสรุปผลการตรวจต่อไป
 2. อ่านผล XRay โดยภาพ XRay Digital จะถูกอ่านวิเคราะห์โดยแพทย์รังษีโดยตรง และประมวลผลเพื่อส่งผลตรวจไปทำเล่นสรุปผลการตรวจต่อไป
 3. Recheck ผลการตรวจ เมื่อผลการวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจ และ XRay ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพจะทำการตรวจทาน และวิเคราะห์สรุปผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง
 4. Report เมื่อผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวมเล่มสรุปผลโดยจะแบ่งออกเป็นเล่มรวม (เล่มใหญ่) สำหรับส่งให้บริษัท และเล่มผลรายบุคคล (เล่มเล็ก) สำหรับให้พนักงานแต่ละคน
 5. การจัดส่งผล ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เราจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารนำส่งถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว และสำหรับต่างจังหวัด จะทำการจัดส่งทางไปรณีย์ไทยทั้งแบบลงทะเบียน และ EMS

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

02-769-2000

/* */