แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

ให้บริการผู้ป่วย ทั้งคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และผ่าตัด ผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวช ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่ส่งตัวจากสหคลินิกในเครือข่าย

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย และคลอดบุตรเหมาจ่าย

แค่มีสิทธิบัตรทองที่ไหนก็ได้

หมายเหตุ
 1. บริการฝากครรภ์ และคลอดบุตรเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้กับบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
 2. ในกรณีไม่สามารถคลอดได้ตามโปรแกรมที่เลือกไว้ ให้เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามการคลอดจริง
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายพิ่มเติม
 4. โปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่ายนี้ คลอดกับแพทย์สูติ-นรีเวช ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 5. กรณีคลอดบุตรแฝด จ่ายาต่าดูแลเด็กอ่อนเพิ่ม 4,000 บาท หากมีความจำเป็น สูติแพทย์อาจจะเปลี่ยนให้เป็นการผ่าคลอด ทั้งนี้ค่าคลอดเหมาจ่ายให้เปลี่ยนเป็นค่าผ่าคลอดเหมาจ่าย
 6. ค่าทำหมันกรณีผ่าคลอด จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท
 7. กรณีขอฤกษ์ยามในการคลอดจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถคืนเงินจากการสมัครโปรแกรมฝากครรภ์ และคลอดบุตรเหมาจ่ายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ได้ออกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไว้ล่วงหน้าแล้ว
 9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกิดจากโรคแทรกซ้อนจากการคลอด หรือบุตรแฝด หรือการพักรักษาตัวเกินกว่าที่กหนดในโปรแกรม หรือรายการเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ปกติ โรงพยาบาลคิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
 10. นอกเหนือจากรายการตรวจดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม ให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามจริง
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00-15.00 น.
โทร. 02-7692000 ต่อ 2024, 1029

แพทย์ประจำแผนก

 • นายแพทย์อรรณพ ตัณฑะจินะ
  จันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.
 • นายแพทย์ก้องศาสตร์ ดีนิรันดร์
  จันทร์ - ศุกร์ 09.00-15.00 น.

/* */