โปรแกรมตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จะช่วยให้เราเฝ้าระวัง และรู้เท่าทันโรคภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเรา เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับทุกท่านดังนี้ค่ะ