โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

ปัจจุบันการเข้าทำงานกับทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดให้พนักงานหรือบุคลากรโดยเฉพาะการรับคนที่จะสมัครเข้าทำงาน เข้ารับการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องได้รับการตรวจร่างกาย หรือต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ป่วยตามที่กำหนด เพื่อคัดกรองไม่ให้บุคคลที่อาจมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์เข้าทำงาน เข้ารับการศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อันจะลดการก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงาน และเป็นการป้องกันการเกิดโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทให้บริการตรวจร่างกายก่อนเข้างานมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจ

ราคาพิเศษ 1,500 บาท

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร (ยกเว้นกรณีที่ตรวจน้ำตาลหรือไขมันในกระแสเลือดเพิ่มเติม)

การเก็บปัสสาวะ ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกท้ิงไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องตรวจควรแจ้งใหเจ้าหน้าที่ทราบ

เอกซเรย์ปอด

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1205, 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    08.00-16.00 น.