โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร

การส่องกล้อง ซึ่งเป็นสายเล็กๆ เข้าทางปาก เพื่อตรวจดูระบบทางเดินอาหารภายในร่างกาย โดยมีการแสดงภาพทางจอ หรือทางกล้อง และสามารถถ่ายภาพบันทึกได้

ข้อบ่งชี้สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องส่องกล้อง

การเตรียมตัวก่อนตรวจส่องกล้องตรวจหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

ขั้นตอนในการตรวจ

วิธีการปฏิบัติตัว

การปฏิบัติตัวภายหลังการส่องกล้องตรวจ

ราคาพิเศษ 12,500 บาท

สถานที่ตั้ง

แผนกตรวจสุขภาพ Check Up
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (2ชั้น) โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

วัน และเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร : 02-769-2000 ต่อ 1205, 02-769-2052

แพทย์ประจำแผนก

  • นพ.กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ
    08.00-16.00 น.