Promotion Vaccine ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป

เฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำกัดจำนวน 200 คนต่อวัน

ปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น1 อาคารมิ่งประชา
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564
โทร : 02-769-2000